• Hong Kong / China

    That time I went to Hong Kong and China for 3 weeks in April 2019.

    Places: Hong Kong Tianmen Mountain, Zhangjiajie Guilin, Guangxi

    Back to Main Photo Page